Департамент захисту довкілля та енергетики  Сумської обласної державної адміністрації

м. Суми, майдан Незалежності, 2, 40030 

Приймальня: (0542) 70-09-55;

Управління дозвільної системи та регулювання природоохоронної діяльності: (0542) 70-09-56;

Управління енергетики та заповідної справи: (0542) 70-09-51.

Номери «гарячих ліній»:

+380996467859 – з питань захисту довкілля;

+380688776092 – з питань енергетики.

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15; 
п’ятниця – з 8.00 до 16.00; 
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

Не є правонаступником Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації.

Положення

Оновлено 03.03.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сумської обласної

державної адміністрації

18 лютого 2020 року № 64-ОД

 ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент захисту довкілля та енергетики

 Сумської обласної державної адміністрації

1. Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Сумської обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству енергетики та захисту довкілля України.

Підпорядкування (спрямування та контроль за діяльністю) Департаменту визначається відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації.

Повна назва Департаменту – Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства енергетики та захисту довкілля України, інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, розпорядженнями  голови Сумської обласної державної адміністрації та дорученнями керівництва (голови, його першого заступника, заступників, керівника апарату), рішеннями Сумської обласної ради, а також цим Положенням.

3. Департамент провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи Департаменту, що повинні бути спрямовані на виконання планів роботи Сумської обласної державної адміністрації.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, а також у паливно-енергетичному комплексі (відповідно до визначеної чинним законодавством компетенції);

2) здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України формування, збереження та використання екологічної мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення, об’єктів Смарагдової мережі Європи та біосферних резерватів, а також у паливно-енергетичному комплексі (відповідно до визначеної чинним законодавством компетенції);

3) інформування населення через засоби масової інформації або шляхом оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах Департаменту та Сумської обласної державної адміністрації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань та у визначеному чинним законодавством порядку:

1) координує відповідно до чинного законодавства діяльність органів виконавчої влади у межах компетенції Департаменту;

2) реалізує повноваження Сумської обласної державної адміністрації щодо:

видачі документів дозвільного характеру у межах повноважень на:

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на підставі затверджених в межах чинного законодавства лімітів;

прийняття відповідних рішень щодо переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру;

організації і проведення оцінки впливу на довкілля;

надання зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів;

надання зауважень і пропозицій до проекту документів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;

залучення інших органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій у процесі здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування (за потреби);

реєстрації звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин;

реєстрації декларацій про відходи;

підготовки щорічної регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища;

передачі територій та об’єктів природно-заповідного фонду під охорону з оформленням охоронних зобов’язань;

видачу довідок величин фонових концентрацій;

управління якістю атмосферного повітря;

3) реалізує повноваження Сумської обласної державної адміністрації щодо затвердження:

паспортів місць видалення відходів;

реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення;

4) реалізує повноваження Сумської обласної державної адміністрації щодо погодження:

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

місць та періодичності відбору проб, переліку контрольованих показників, встановлених підприємствами, установами, організаціями та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності, діяльність яких щодо скидання зворотних вод у водні об’єкти впливає або може вплинути на стан поверхневих вод;

меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

подань про надання в користування мисливських угідь рибогосподарських водних об’єктів;

дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

розміщення підприємств, інших об’єктів, що можуть негативно впливати на стан тваринного світу;

надання лісів у постійне користування;

зміни цільового призначення земельних лісових ділянок;

подання лісовпорядних організацій про виділення особливо захисних лісових ділянок;

переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства;

рішення про вирубування дерев і чагарників у визначених чинним законодавством випадках;

подання про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

подання про встановлення лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів;

подання про встановлення лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань;

проектів лімітів використання мисливських тварин;

строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядку його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;

пропускної спроможності мисливських угідь;

проектів організації та розвитку мисливського господарства;

переліків заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях природно-заповідного фонду;

призначення вибіркових санітарних рубок на територіях природно-заповідного фонду;

призначення суцільних санітарних рубок на територіях природно-заповідного фонду;

рішення про ліквідацію захаращеності;

проведення хімічного обробітку ґрунту пестицидами на лісових ділянках;

нормативів виділення особливо захисних лісових ділянок;

додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки (з урахуванням обсягів деревини, на які надано у встановленому порядку відстрочення);

збільшення ширини лісосіки під час проведення суцільної рубки головного користування;

відстрочення термінів на заготівлю та вивезення деревини;

здійснення організації ведення державного кадастру тваринного світу, координації діяльності, пов’язаної з виконанням кадастрових робіт;

проектів землеустрою відповідно до статей 186, 1861 Земельного кодексу України;

5) забезпечує ведення державних кадастрів тваринного і рослинного світу, територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до законодавства;

6) опрацьовує матеріали підприємств, організацій, установ на отримання спеціальних дозволів на пошук (розвідку) корисних копалин, спеціальних дозволів на користування надрами;

7) забезпечує підготовку документів, необхідних для встановлення:

застосування повної або часткової заборони окремих видів і способів рубок в особливо захисних лісових ділянках;

обмеження щодо використання об’єктів тваринного світу;

8) організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;

9) здійснює державне управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

10) забезпечує організацію охорони та відтворення рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України;

11) забезпечує розробку положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду та оформлення охоронних зобов’язань;

12) розглядає клопотання щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, організовує їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання, забезпечує розроблення проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

13) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

14) розробляє і подає голові Сумської обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

затвердження проектів лімітів використання природних ресурсів місцевого значення;

проектів обласного бюджету, обласних програм соціально-економічного розвитку та регіональних цільових програм, що належать до компетенції Департаменту;

15) здійснює у сфері паливно-енергетичного комплексу:

моніторинг обсягів споживання та стану розрахунків за спожиту електричну енергію та природний газ у розрізі адміністративно-територіальних одиниць Сумської області;

моніторинг виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

розробку пропозицій щодо удосконалення системи обліку електро-, газопостачання;

вивчення проблемних питань діяльності підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу Сумської області та сприяння їх вирішенню;

заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

розгляд та опрацювання програм розвитку паливно-енергетичного комплексу;

аналіз стану справ, тенденцій розвитку, техніко-економічних показників роботи підприємств у галузі енергетики (електрична енергія, природний газ) незалежно від форм власності;

16) бере участь у:

розробленні, реалізації та контролі за виконанням державних та місцевих цільових програм раціонального використання і охорони природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та формування екологічної мережі;

забезпеченні виконання регіональних програм, спрямованих на підвищення ефективності використання природних ресурсів області;

здійсненні заходів щодо популяризації ефективного ощадливого споживання і раціонального використання природних ресурсів;

обстеженні насаджень на територіях природно-заповідного фонду з метою погодження в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях природно-заповідного фонду;

обстеженні насаджень щодо призначення лісовідновних рубок;

засіданнях науково-технічних рад;

розробленні проектів кошторису видатків та плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

оформленні запитів та підготовці екологічних висновків про виділення коштів з державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів;

17) забезпечує ведення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і місць видалення відходів;

18) проводить моніторинг обсягів видобування на території області нафти, газу та газового конденсату і подає його результати голові Сумської обласної державної адміністрації;

19) готує за необхідності рекомендації підприємствам щодо підвищення ефективності використання надр;

20) сприяє стимулюванню ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

21) здійснює моніторинг обсягу видобутку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території області;

22) вирішує в межах компетенції питання природокористування, охорони навколишнього природного середовища;

23) здійснює моніторинг підприємств, установ та організацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації;

24) вивчає проблемні питання діяльності підприємств, установ та організацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування області та сприяє їх вирішенню;

25) опрацьовує в межах своєї компетенції пропозиції щодо розвитку екологічної мережі області та розширення природно-заповідного фонду;

26) забезпечує в порядку, визначеному чинним законодавством, підготовку (погодження) проектів розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації щодо розпорядження природними ресурсами, охорони навколишнього природного середовища та з інших питань у межах компетенції;

27) забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає й подає в установленому порядку фінансову звітність;

28) забезпечує додержання в Департаменті законодавства про державну таємницю;

29) готує інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції Департаменту;

30) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і виявлення корупції;

31) вживає заходи, відповідно до законодавства, для організації роботи щодо погодження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

32) організовує прийом інформаційних запитів, що надходять до Департаменту як розпорядника інформації, забезпечує їх своєчасне оприлюднення та надає відповіді на них в порядку та строки, визначені чинним законодавством;

33) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту;

34) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

35) забезпечує в межах повноважень обробку персональних даних та їх захист відповідно до вимог чинного законодавства;

36) забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

37) у межах та порядку, визначених Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, бере участь:

у підготовці і проведенні організаційних заходів;

у формуванні, виконанні планів Сумської обласної державної адміністрації, а також у підготовці звітів про їх виконання;

у підготовці проектів розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, доручень його першого заступника, заступників, їх виконанні та контролі за їх виконанням;

38) надає адміністративні послуги;

39) виконує інші функції у випадках, передбачених чинним законодавством.

6. Департамент має право:

1) залучати працівників інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від Головного управління статистики у Сумській області – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4) вносити на розгляд керівництва Сумської обласної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5) подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення;

6) брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, виконання зобов’язань міжнародних документів та угод у межах компетенції.

7. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та іншими центральними органами виконавчої влади, районними державними адміністраціями, а також із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

9. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства про державну службу.

На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує один із заступників директора згідно з розподілом обов’язків.

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою Сумської обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) здійснює повноваження керівника державної служби в Департаменті;

3) подає у встановленому порядку на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації положення про Департамент;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

5) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

6) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

7) укладає договори, видає довіреності;

8) діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

9) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності Департаменту, вживає необхідних заходів для їх поліпшення;

10) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту в установленому законодавством порядку;

11) контролює стан трудової, службової та виконавської дисципліни в Департаменті;

12) розподіляє обов’язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь їх відповідальності;

13) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сумської обласної державної адміністрації;

14) вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

15) звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

16) вносить пропозиції голові Сумської обласної державної адміністрації щодо укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації;

17) забезпечує своєчасне і якісне виконання розпоряджень, доручень голови Сумської обласної державної адміністрації;

18) видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

19) подає на затвердження голови Сумської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

20) проводить особистий прийом громадян згідно з графіком з питань, що належать до компетенції Департаменту, забезпечує організацію роботи з розгляду звернень громадян, здійснює контроль за розглядом звернень;

21) вирішує інші питання діяльності Департаменту в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням;

22) працівники Департаменту можуть брати участь у розгляді справ в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві в порядку самопредставництва Сумської обласної державної адміністрації, що є стороною або третьою особою, за довіреністю, виданою головою Сумської обласної державної адміністрації або особою, що виконує його обов’язки.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників та інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, науково-дослідних, навчальних закладів, інших підприємств, установ та організацій (за згодою).

Кількісний, персональний склад колегії та положення про неї затверджується головою Сумської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії може реалізовуватися шляхом видання наказів директора Департаменту.

12. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної екологічної політики, інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах. Склад таких органів та положення про них затверджує директор Департаменту.

13. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області.

Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації, можуть бути скасовані головою Сумської обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або судом у встановленому законом порядку.

14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова Сумської обласної державної адміністрації. Кошторис видатків, штатний розпис Департаменту затверджується в установленому чинним законодавством порядку.

15. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Сумській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

16. Рішення щодо реорганізації, ліквідації Департаменту, затвердження складу комісії з припинення Департаменту (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) приймає голова Сумської обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

17. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

18. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.